Produkty
Váš osobný účtovník

Všetky doklady online na jednom mieste. 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Viac informácií
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti aMusevity, s. r. o.
1
Všeobecné ustanovenia
                         
 1. Spoločnosť aMusevity, s. r. o., so sídlom Pasienková 2/D, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 897 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 85649/B, (ďalej len ako „Poskytovateľ“), je podnikateľským subjektom, ktorý podniká najmä v oblasti podnikateľského poradenstva a poskytovania služieb vedenia účtovníctva, mzdovej agendy, personalistiky, účtovného poradenstva a iných služieb (ďalej len ako „Služby“), vydáva v zmysle ustanovenia 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“), ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a právnických alebo fyzických osôb – podnikateľov pri poskytovaní Služieb týmto podnikateľským subjektom. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní účtovných služieb, uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Klientom (ako je definovaný v bode 2 tohto článku), (ďalej len ako „Zmluva“).
 2. Klient môže byť osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom registri, podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia a/alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ktorá pri uzatváraní a plnení zo Zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a má záujem o poskytovanie Služieb Poskytovateľa (ďalej len ako „Klient“).
 3. Poskytovateľ prevádzkuje za účelom prezentácie a ponuky svojich služieb Webové sídlo https://www.amusevity.com v slovenskom a anglickom jazyku, (ďalej len ako „Webové sídlo“) a webový portál určený najmä pre klientov Poskytovateľa na adrese https://portal.amusevity.com pod obchodným názvom Zákaznícka zóna (ďalej len ako „Zákaznícka zóna“).
 4. Aktuálne znenie VOP je vyhotovené v slovenskom jazyku a v elektronickej forme je uvedené na Webovom sídle a Zákazníckej zóne Poskytovateľa.
 5. VOP určujú časť obsahu Zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom a sú právne záväzné pre všetky zmluvné strany každej Zmluvy. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Klientom prostredníctvom Zákazníckej zóny Poskytovateľa, alebo uzatvorené osobne v priestoroch Poskytovateľa alebo Klienta, ak zo Zmluvy nevyplýva inak. Zároveň platí, že odchylné Zmluvné dojednania od týchto VOP, ak sa na Zmluvu použijú, majú vždy prednosť.
2
Uzavretie zmluvy
 1. Zmluvou sa pre účely týchto VOP považuje odplatná Zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a Klientom prostredníctvom Zákazníckej zóny na adrese: https://portal.amusevity.com/become-our-client alebo Zmluva uzatvorená osobne za osobnej účasti Zmluvných strán.
 2. Poskytovateľ zverejňuje na svojom Webovom sídle cenník a zoznam Služieb, ktoré ponúka. Budúci Klient v postavení záujemcu má možnosť prostredníctvom Webového sídla Poskytovateľa prejsť na Zákaznícku zónu, kde má možnosť vyplniť online formulár, ktorý slúži aj ako nezáväzná, predbežná cenová ponuka za Služby poskytované Poskytovateľom a vyžadované budúcim klientom. V prípade, ak budúci Klient v postavení záujemcu akceptuje predbežný automatizovaný výpočet ceny za Klientom požadované Služby od Poskytovateľa, má možnosť pokračovať v procese objednávky služieb a uzatvoreniu Zmluvy kliknutím na „pokračovať“.
 3. Klient prostredníctvom online formulára uvedeného na Zákazníckej zóne Poskytovateľa vyplní všetky Poskytovateľom požadované povinné údaje, bez ktorých nie je možné pristúpiť k podpisu Zmluvy. Klientovi bude následne po vyplnení všetkých potrebných údajov podľa predchádzajúcej vety tohto odseku VOP uvedená nezáväzná odhadovaná cena za Služby, ktorej výška bude mať pre Klienta iba informatívny charakter. Celý proces žiadosti zavŕši kliknutím na „Záväzne odoslať žiadosť“ (ďalej len ako „Žiadosť“). Každú vyplnenú Žiadosť, a to ešte pred jej odoslaním Poskytovateľovi, je Klient povinný si skontrolovať, najmä správnosť a úplnosť vyplnených údajov.
 4. Po odoslaní Žiadosti bude Poskytovateľ kontaktovať Klienta do dvoch pracovných dní prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu, uvedeného Klientom v Žiadosti, za účelom upresnenia požiadaviek a bližšej špecifikácie Služieb poskytovaných Poskytovateľom, za účelom upresnenia finálnej výšky ceny za poskytovanie Služieb Poskytovateľom a taktiež konečnému odsúhlaseniu záujmu budúcim klientom o Služby ponúkané Poskytovateľom.
 5. Po vykonaní všetkých krokov zo strany Poskytovateľa uvedených v bode 4 tohto článku, zašle Poskytovateľ prostredníctvom Zákazníckej zóny Klientovi prihlasovacie meno a jednorazové heslo na e-mailovú adresu uvedenú klientom vo formulári v časti „konateľ/štatutár spoločnosti“ za účelom prihlásenia budúceho Klienta do Zákazníckej zóny Poskytovateľa a zobrazenia náhľadu odsúhlasenej, elektronicky podpísanej Zmluvy a k nej prislúchajúcich povinných príloh, ako aj za účelom elektronického podpisu Zmluvy. Elektronickým podpisom sa pre účely podpisu zmluvy rozumie zaznamenanie dátumu, času a IP adresy počítača, prostredníctvom ktorého bola Zmluva podpísaná a uvedenie tejto IP adresy spolu s presným dátumom a časom priamo v Zmluve. Klient je povinný pred podpisom Zmluvy skontrolovať si správnosť všetkých uvedených a doplnených údajov (a to najmä údajov o Klientovi, špecifikácii jednotlivých Služieb a cene za Služby) a Zmluvu riadne prečítať a uistiť sa, že jej rozumie v plnom rozsahu tak, ako je v nej uvedené. Momentom vykonania akcie kliknutím na „podpísať“ budúci Klient vyhlásil súhlas so Zmluvou. Momentom podpísania Zmluvy zo strany Klienta Poskytovateľovi, sa Zmluva stáva plne záväznou pre Poskytovateľa a Klienta.
3
Služby poskytovateľa
 1. Poskytovateľ sa na základe Zmluvy zaviazal viesť pre Klienta účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoÚ“) a/alebo poskytovať Klientovi poradenské Služby a/alebo spracovávať mzdovú agendu a/alebo vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s jeho ekonomickou činnosťou, ktoré sú presnejšie špecifikované v tomto článku nižšie.
 2. Vedenie účtovníctva zahŕňa:
  1. vypracovanie a/alebo aktualizáciu vnútorných predpisov Klienta pre vedenie účtovníctva v príslušnom účtovnom období;
  2. kontrolu formálnej správnosti predložených prvotných dokladov účtovníctva Klienta pred zaúčtovaním v zmysle § 10 ZoÚ. Táto kontrola nezahŕňa preverovanie vecnej správnosti, pravosti a pravdivosti predložených dokladov;
  3. spracovanie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, v závislosti od právnej formy Klienta alebo od voľby Klienta, ak takúto voľbu pripúšťajú všeobecne záväzné právne predpisy za posudzované účtovné obdobie v rozsahu účtovných prípadov. Účtovnícke Služby Poskytovateľa zahŕňajú najmä zaevidovanie a zaúčtovanie všetkých predložených účtovných dokladov objednávateľa prostredníctvom informačného softvéru, ktorý pre tento účel využíva Poskytovateľ a budú vykonávané v plnom rozsahu v súlade so ZoÚ, zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ďalšími platnými právnymi predpismi v oblasti účtovníctva a daní. Účtovnícke Služby ďalej zahŕňajú prípravu podkladov pre úhradu daní a poplatkov, ako aj platieb zdravotného a sociálneho poistenia Klienta;
  4. vedenie evidencie dlhodobého hmotného a/alebo dlhodobého nehmotného majetku Klienta s predpokladanou životnosťou viac ako jeden rok;
  5. vedenie evidencie neodpisovaného hmotného a nehmotného majetku Klienta s predpokladanou životnosťou viac ako jeden rok;
  6. vypracovanie odpisových plánov hmotného a/alebo nehmotného odpisovaného majetku;
  7. spracovanie komplexnej platovej agendy súvisiacej s výplatou miezd a zúčtovaním daní zamestnancov;
  8. spracovanie agendy sociálneho a zdravotného poistenia a dôchodkového zabezpečenia, vrátane výpočtu, odvodov poistenia a spracovania mesačných výkazov a ročného zúčtovania do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne;
  9. spracovanie a zasielanie povinných štatistických hlásení pre Štatistický úrad Slovenskej republiky v stanovených termínoch, ako aj ekonomických prehľadov na základe požiadavky Klienta;
  10. účtovanie bankových výpisov a/alebo pohybov na bankových účtoch;
  11. vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok na žiadosť Klienta;
  12. jednostranné započítanie pohľadávok a záväzkov na žiadosť Klienta;
  13. vedenie pokladničnej knihy;
  14. zaúčtovanie cestovných príkazov;
  15. vypracovanie a podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa § 78 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
  16. vypracovanie a podanie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty podľa § 78a Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
  17. vypracovanie a podanie súhrnného výkazu podľa § 80 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
  18. spracovanie výkazov o zrazení dane v prípadoch kedy to určuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
  19. zostavenie riadnej účtovnej závierky Klienta podľa § 17 ZoÚ za posudzované účtovné obdobie s následným spracovaním podkladov pre tvorbu daňového priznania k dani z príjmov a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov;
  20. podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb podľa § 32 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;
  21. podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb podľa § 41 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 3. Poradenské Služby, pričom poradenské Služby zahŕňajú odborné poradenstvo Poskytovateľa ohľadom ekonomickej činnosti Klienta, vedenia jeho účtovníctva a ďalších činností, ktoré sú s týmto spojené, Poradenské Služby môžu byť Klientovi poskytnuté vo forme:
  1. osobnej konzultácie;
  2. telefonickej, e-mailovej alebo online komunikácie;
  3. vypracovaním písomného stanoviska;
  4. spísaním návrhov, podaní a žiadostí, ktoré sú spojené s účtovníctvom Klienta.
 4. Spracovanie mzdovej agendy zahŕňa:
  1. prípravu prihlášok a odhlášok Klienta a jeho zamestnancov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, príp. na príslušný daňový úrad a/alebo Úrad práce sociálnych vecí a rodiny;
  2. výpočet miezd zamestnancov Klienta a zostavenie výplatných pások a/alebo výplatných listín na základe dodaných dochádzkových listov zo strany Klienta;
  3. výpočet odmien konateľov a/alebo spoločníkov na základe zmlúv o výkone funkcií resp. iných obdobných odplatných zmlúv;
  4. spracovanie podkladov pre odvody Klienta a jeho zamestnancov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, najmä výkazov a evidenčných listov dôchodkového poistenia;
  5. spracovanie prehľadov o Klientom zrazených a odvedených preddavkoch na daň;
  6. spracovanie hlásení o vyúčtovaní dane;
  7. spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, ak o to v zákonom stanovenej lehote požiadajú zamestnanci Klienta a Klient požiada Poskytovateľa o vyhotovenie ročného zúčtovania preddavkov na daň zamestnancov a ročného zúčtovanie zdravotného poistného, a to do 25. 2. kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Klient pritom Poskytovateľovi v rovnakej lehote odovzdá potrebné podklady;
  8. vedenie mzdových listov a výplatných listín zamestnancov Klienta vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie obdobie;
  9. vedenie evidencie o zamestnancoch Klienta podľa zákona č. 580/2004 Z. z. Zákona o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších právnych predpisov;
  10. vedenie evidencie Klienta na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. Zákona o sociálnom poistení v znení neskorších právnych predpisov;
  11. príprava podkladov na úhradu miezd zamestnancov Klienta a súvisiacich daní a odvodov;
  12. príprava potvrdení a ďalších podkladov v súvislosti so mzdovou agendou.
 5. Ďalšími činnosťami súvisiacimi s ekonomickou agendou Klienta sa rozumejú tie činnosti, ktoré sú spojené s plnením podľa tohto článku a na ktorých sa Klient a Poskytovateľ vzájomne dohodnú, napríklad spracovanie daňovej evidencie v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 6. Poskytovateľ vyhlasuje, že k výkonu Služieb v zmysle tohto článku má zodpovedajúce odborné znalosti a skúsenosti. Poskytovateľ zároveň vyhlasuje, že má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním plnení podľa tohto článku.
4
Cena za poskytovanie služieb, iné peňažné nároky poskytovateľa a platobné podmienky
 1. Klient a Poskytovateľ sa dohodli na cene za jednotlivé plnenia v zmysle predchádzajúceho článku týchto VOP tak, že ceny jednotlivých plnení budú stanovené cenníkom Poskytovateľa, ibaže by sa strany výslovne dohodli na osobitných podmienkach uvedených a bližšie špecifikovaných v Zmluve. Cenník Poskytovateľa platný ku dňu podpisu Zmluvy je zverejnený na Webovom sídle Poskytovateľa v slovenskom a anglickom jazyku. Poskytovateľ v súlade s dobrými mravmi zverejňuje aj historické znenie cenníka, a to prostredníctvom historického prehľadu jednotlivých verzií cenníkov s uvedeným presným časovým ohraničením platnosti danej verzie. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cenníka s podmienkou, že Klienta je povinný informovať aspoň 60 dní pred účinnosťou nového cenníka, avšak iba na zmenu tej časti cenníka, ktorá sa na Klienta a jemu poskytované Služby výhradne vzťahuje. Ak sa Klient v lehote uvedenej v oznámení o zmene cenníka Prevádzkovateľovi písomne nevyjadrí, prípadne nepošle písomne svoje námietky, má sa za to, že so zmenou cenníka plne súhlasí. V prípade jeho nesúhlasu má Klient právo na odstúpenie od Zmluvy. Odstúpiť od Zmluvy podľa tohto odseku je však Klient oprávnený iba do uplynutia lehoty, do ktorej má podľa tohto odseku oprávnenie zaslať písomné námietky na zmenu cenníka, a ak tak Klient v tejto lehote neurobí, právo odstúpenia od Zmluvy mu zanikne.
 2. Ceny uvedené v cenníku nezahŕňajú výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, a to za služobné cesty zamestnancov poskytovateľa v súvislosti s plneniami, ktoré sú predmetom Zmluvy. Ceny uvedené v cenníku ďalej nezahŕňajú správne a iné poplatky, ktoré sú spojené s poskytovaním plnení podľa článku 2 týchto VOP. Cestovné výdavky Poskytovateľa, výdavky na správne a iné poplatky, prípadne iné finančné platby vykonané Poskytovateľom v mene Klienta, budú Klientovi vyúčtované spolu s cenou poskytnutých plnení podľa nasledujúceho odseku.
 3. Úhrady budú vykonané na základe faktúr Poskytovateľa, ktorú Poskytovateľ vystaví vždy podľa podmienok dohodnutých v Zmluve.
 4. Klient a Poskytovateľ sa dohodli, že faktúra bude Klientovi zaslaná v elektronickej podobe na takú e-mailovú adresu, ktorú uvedie v Zmluve, resp. za použitia ktorej došlo k uzatvoreniu Zmluvy. Faktúra, ku ktorej Klient neuvedie svoje námietky či pripomienky do piatich (5) dní odo dňa jej doručenia, sa považuje za vystavenú a doručenú riadne a Klient je povinný ju uhradiť. Klient sa zaväzuje zaplatiť faktúru do dátumu uvedeného na faktúre ako dátum splatnosti. V prípade, ak sa Klient s úhradou omešká, je Poskytovateľ oprávnený postupovať nasledovne:
  1. 0 až 14 dní po splatnosti – Poskytovateľ vyvinie úsilie a bude sa pokúšať Klienta upovedomiť o meškajúcich úhradách telefonicky prípadne prostredníctvom SMS správ;
  2. 15 až 30 dní po splatnosti – Poskytovateľ zašle písomnú upomienku prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v zmluve a bude sa pokúšať o zmier;
  3. 31 dní po splatnosti je Poskytovateľ oprávnený vymáhať svoje pohľadávky prostredníctvom svojho právneho zástupcu vo forme podania žaloby na súd o zaplatenie dlžnej čiastky;
 5. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Klientovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania v prípadoch ako je uvedené v bodoch 4a a 4b. V prípade, aký je uvedený v bode 4c, je Poskytovateľ oprávnený uplatniť paušálnu náhradu v zmysle § 369a a § 369c Obchodného zákonníka č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. alebo úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
  V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry Poskytovateľa je Poskytovateľ oprávnený písomnou formou odstúpiť od Zmluvy podľa podmienok uvedených Zmluve. Akékoľvek škody, ktoré by vznikli postupom Poskytovateľa podľa ustanovení tohto odseku znáša Klient a Poskytovateľ za ne nezodpovedá. Uplatnenie nároku na zmluvnú pokutu nevylučuje nárok Poskytovateľa na náhradu škody.
 6. V prípadoch, ktoré určí Poskytovateľ, má Poskytovateľ právo požadovať od Klienta zaplatenie zálohy, a to až do výšky ceny Služieb, ktoré majú byť Klientovi dodané. Záloha je splatná na výzvu Poskytovateľa, ktorý za týmto účelom vystaví Klientovi zálohovú faktúru. Do doby riadnej úhrady vyúčtovanej zálohy Poskytovateľ nie je v omeškaní s poskytnutím objednaných Služieb. Pri následnom vystavení vyúčtovacej faktúry bude uhradená záloha započítaná s cenou Služieb, ktoré boli Klientovi poskytnuté.
5
Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov
 1. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných od Klienta v súvislosti s plnením Zmluvy, a rovnako aj o finančnej a majetkovej situácii Klienta, ak tieto údaje nie sú verejne prístupné. Poskytovateľ je oprávnený sprístupniť údaje podľa prechádzajúcej vety tohto odseku iba vtedy, ak tak vyhlási Klient a/alebo na výzvu orgánov verejnej moci, do konania vedeného pred orgánmi verejnej moci alebo pri uplatňovaní si nárokov voči Klientovi spôsobom vyplývajúcich z právnych predpisov. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch Klienta aj po ukončení Zmluvy s ním.
 2. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v mene Klienta ako sprostredkovateľ, a to až odo dňa účinnosti Zmluvy. Klient a Poskytovateľ uzavrú samostatnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá bude bližšie špecifikovať podmienky Poskytovateľa pri spracúvaní osobných údajov Klienta.
6
Práva a povinnosti klienta
 1. Klient je povinný poskytnúť Poskytovateľovi primeranú súčinnosť potrebnú pre efektívne plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. V prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany Klienta Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
 2. Klient sa zaväzuje odovzdávať Poskytovateľovi pravdivé, včasné a úplné informácie a podklady, ktoré môžu mať vplyv na plnenie povinností Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže Klientovi vzniknúť v súvislosti s dodaním nepravdivých, neúplných alebo nesprávnych informácií a podkladov.
 3. V prípade, ak Klient disponuje prístupom do Zákazníckej zóny Poskytovateľa, je povinný pravidelne si kontrolovať svoje neuhradené záväzky, nezinkasované pohľadávky, svoj predbežný výsledok hospodárenia, prehľad nákladov a výnosov po mesiacoch, stav hotovosti v pokladniach, stav na bankových účtoch, prípadne iné nezrovnalosti ako napríklad nesprávne spárovanie úhrady v dôsledku neúplne alebo nesprávne zadanej bankovej referencie alebo variabilného symbolu. V prípadoch, kedy Klient zistí nezrovnalosti popísané vyššie, je povinný, prostredníctvom online chatu, ktorý otvorí priamo pre predmetný doklad, na to bezodkladne upozorniť Poskytovateľa.
 4. Klient sa zaväzuje dodať podklady potrebné pre spracovanie mzdovej agendy minimálne päť dní pred výplatným termínom Klienta, najneskôr však do pätnásteho (15) dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý je potrebné spracovať mzdovú agendu. Podklady a informácie súvisiace so vznikom alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu Klienta a jeho zamestnanca (predovšetkým údaje z občianskeho preukazu a preukazu poistenca, kópia pracovnej alebo obdobnej zmluvy, zápočet rokov a číslo účtu zamestnanca) je Klient povinný dodať minimálne tri (3) dni pred vznikom alebo zánikom takéhoto vzťahu.
 5. Klient sa zaväzuje odovzdávať včas všetky doklady k zaúčtovaniu/zaevidovaniu, najneskôr do osemnásteho (18) dňa každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac. Zároveň sa Klient zaväzuje odovzdať Poskytovateľovi doklady za prvý mesiac nasledujúci po skončení zdaňovacieho obdobia do štyridsiatich (40) dní po skončení zdaňovacieho obdobia, ak tento termín nie je v rozpore s termínmi uvedenými vyššie. Ak by takýto deň pripadol na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, je Klient povinný odovzdať doklady najbližší pracovný deň. V prípade, ak Klient poruší termín odovzdania dokladov, je Poskytovateľ oprávnený účtovať Klientovi sankciu v zmysle platného cenníka Poskytovateľa.
 6. Klient zodpovedá za vecnú náplň účtovných/daňových dokladov a za ich časovú príslušnosť. Vecnou náplňou sa rozumie najmä správne označenie odberateľa a dodávateľa na faktúrach, prípadne iných daňových dokladoch, vrátane identifikačných čísiel IČO, DIČ a IČ DPH, úplne označenie dodávky tovaru a/alebo služieb, jasne definovaný dátum dodania tovarov a/alebo služieb, uvedený dátum prijatia predmetného dokladu. Klient je povinný dodať Poskytovateľovi podklady podľa tohto článku VOP osobne na adrese prevádzky Poskytovateľa v riadnom otváracom termíne, alebo prostredníctvom odovzdania dokladov do poštovej schránky, ktoré budú riadne zabalené v obálke a označené obchodným názvom Klienta, s výnimkou podkladov, ktoré môžu byť zaslané a Poskytovateľom spracované aj elektronicky.
 7. Klient je pri vedení účtovníctva povinný vykonať inventúru majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v lehotách v súlade so ZoÚ a za ich stav zodpovedá. Zároveň sa zaväzuje predložiť inventúrny súpis z vykonaných inventúr Poskytovateľovi a viesť evidenciu skladového hospodárstva, pokiaľ sa Klient s Poskytovateľom nedohodnú v Zmluve inak.
 8. V prípade, ak sa Poskytovateľom vypracované podklady v rámci vedenia účtovníctva a/alebo spracovania mzdovej agendy, ktoré sú adresované predovšetkým daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni prípadne iným subjektom, neodosielajú v elektronickej podobe Poskytovateľom, je Klient povinný tieto podklady (vrátane podkladov pre výplatu miezd) na výzvu Poskytovateľa prevziať k podpisu a odovzdaniu na dohodnutom mieste. Klient je pritom povinný postupovať tak, aby mohli byť dodržané všetky lehoty pre odovzdanie, odoslanie a úhradu týchto podkladov, tak ako to vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky.
 9. Klient v plnej miere zodpovedá za splnenie všetkých svojich oznamovacích a registračných povinností v zákonom stanovených termínoch.
 10. Pre prípad akýchkoľvek sporných situácií (v ktorých sa Klient a Poskytovateľ inak nedohodnú) týkajúcich sa odovzdávania a/alebo prevzatia dokladov, ktoré súvisia s predmetom Zmluvy a jej plnením, sa Klient a Poskytovateľ dohodli, že miestom osobného fyzického odovzdávania týchto dokladov Poskytovateľovi bude kancelária poskytovateľa na adrese Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, budova VŠ manažmentu a City University of Seattle. Doručujúca strana bude povinná oznámiť druhej zmluvnej strane doručovanie dokladov podľa tohto odseku VOP minimálne dva (2) pracovné dni vopred. V prípade omeškania Klienta s prevzatím dokumentácie a podkladov od Poskytovateľa je Poskytovateľ oprávnený zaslať Klientovi písomnú výzvu s určením miesta a času pre ich dodatočné prevzatie. V prípade omeškania Klienta s prevzatím dokumentácie a podkladov po doručení písomnej urgencie je Poskytovateľ oprávnený účtovať Klientovi zmluvnú pokutu vo výške desať (10) EUR za každý deň jeho omeškania.
7
Práva a povinnosti poskytovateľa
 1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať svoje Služby s využitím softvéru, na ktorého použitie má zodpovedajúcu licenciu, a vlastnej výpočtovej a kancelárskej techniky.
 2. Poskytovateľ je povinný činnosti, ktoré sú predmetom Zmluvy, vykonávať podľa platných právnych predpisov, najmä ZoÚ. Poskytovateľ je povinný priebežne informovať Klienta o plnení predmetu Zmluvy, predovšetkým mu elektronicky (prostredníctvom e-mailovej komunikácie) zasielať údaje o neuhradených záväzkoch a nezinkasovaných pohľadávkach a ďalšie ekonomické prehľady, a to v termínoch podľa ich vzájomnej dohody. V prípade, ak Klient disponuje prístupom do Zákazníckej zóny Poskytovateľa, toto neplatí.
 3. Poskytovateľ je povinný informovať Klienta o všetkých nedostatkoch popísaných nižšie telefonicky a/alebo e-mailom. V prípade, ak Klient disponuje prístupom do Zákazníckej zóny, je Poskytovateľ povinný prioritne Klienta upozorniť na nedostatky formou online chatu, ktorý otvorí priamo na doklad, ktorý vykazuje nedostatky.
 4. Poskytovateľ zodpovedá za správne zaúčtovanie/zaevidovanie všetkých účtovných prípadov, na základe dokladov predložených Klientom na zaúčtovanie/zaevidovanie.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje upozorniť Klienta na formálne nedostatky v odovzdaných účtovných/daňových dokladoch do dvadsiatich (20) pracovných dní od ich odovzdania Poskytovateľovi. Také doklady má právo Klient vrátiť na doplnenie alebo opravu nezaúčtované/nezaevidované, ibaže by Klient trval na ich zaúčtovaní/zaevidovaní napriek upozorneniu Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za následky spojené s nedostatkom účtovného/daňového dokladu, na ktorú Klienta výslovne upozornil v súlade s prvou vetou tohto odseku a na ktorého zaúčtovaní/zaevidovaní Klient napriek tomu trval.
 6. Poskytovateľ sa zaväzuje upozorniť Klienta na neúplnosť predložených podkladov, ak ju pri spracovaní účtovných/daňových dokladov zistil. Ustanovenia predchádzajúceho odseku sa použijú primerane.
 7. Poskytovateľ zodpovedá za včasné vyhotovenie dokladov, výkazov a ďalších dokumentov, ktoré sa zaviazal vykonávať podľa článku 2 týchto VOP a ku ktorým dostal od Klienta potrebné podklady. Za včasne odovzdané podklady sa považujú tie, ktoré Klient odovzdal Poskytovateľovi v potrebnom rozsahu najneskôr dva (2) pracovné dni pred nižšie špecifikovaným termínom.
 8. Doklady, výkazy a ďalšie dokumenty adresované predovšetkým daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni, ktoré sa odosielajú v elektronickej podobe, sa Poskytovateľ zaväzuje pripraviť na odoslanie najneskôr v posledný deň termínu ich podania na príslušný úrad. Autorizáciu dokumentov za pomoci kvalifikovaného elektronického podpisu zaisťuje Klient, prípadne Poskytovateľ, ak je na to splnomocnený Klientom.
 9. Doklady, výkazy a ďalšie dokumenty, ktoré sa neodosielajú v elektronickej podobe, sa Poskytovateľ zaväzuje pripraviť na podpis a odovzdanie najmenej dva (2) pracovné dni pred termínom ich podania na príslušný úrad alebo dňom splatnosti príslušnej úhrady, alebo v taký iný deň, na ktorom sa Klient a Poskytovateľ dohodnú. Ak sa Klient omešká s odovzdaním podkladov za účelom splnenia záväzku Poskytovateľa podľa tohto odseku, Poskytovateľ môže:
  1. zvýšiť cenu za vykonanie činností súvisiacich s odovzdaním podkladov, pre ktoré bol Klient v omeškaní; alebo
  2. predĺžiť si lehotu na prípravu dokladov, výkazov alebo ďalších dokumentov súvisiacich s odovzdaním podkladov, pre ktoré bol Klient v omeškaní, o čas omeškania objednávateľa s odovzdaním podkladov.
 10. Ak sa Poskytovateľ rozhodne predĺžiť si lehotu podľa písmena (b) a odovzdá Klientovi dané doklady, výkazy alebo ďalšie dokumenty v takejto predĺženej lehote, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné sankcie z dôvodu oneskoreného podania príslušných dokladov, výkazov alebo dokumentov Klientom príslušným úradom.
 11. Za predpokladu, že si Poskytovateľ splnil svoje povinnosti podľa Zmluvy, Poskytovateľ nezodpovedá za oneskorené úhrady alebo chybné platby daní, poistného a ostatných úhrad Klienta.
 12. Poskytovateľ nezodpovedá za zákonnosť postupov a obchodných aktivít Klienta.
 13. Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať Klientovi všetky účtovné/daňové doklady po ich spracovaní v súlade s predmetom Zmluvy, a to najskôr do 30. 6. kalendárneho roka nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktorý boli tieto doklady Poskytovateľom spracované, na výslovnú žiadosť Klienta, a najneskôr do dvoch (2) rokov po skončení účtovného obdobia, za ktorý boli tieto doklady spracované. Poskytovateľ má právo odoprieť plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy v prípade omeškania Klienta s úhradou Poskytovateľom vystavených faktúr.
 14. Poskytovateľ sa zaväzuje upozorniť Klienta, ak zistí, že príkazy Klienta sú nevhodné či neúčelné pre plnenie Zmluvy.
 15. Poskytovateľ sa zaväzuje na požiadanie Klienta vystaviť písomné potvrdenie o prevzatí podkladov za účelom ich spracovania.
 16. Poskytovateľ má nárok na zaplatenie ceny podľa článku 4 týchto VOP.
 17. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú Klientovi. Klient a Poskytovateľ sa v zmysle ust. § 263 v spojení s ust. § 373 Obchodného zákonníka dohodli, že zodpovednosť Poskytovateľa za škodu nie je objektívna, ale závislá na zavinení. Výška škody, za ktorú Poskytovateľ nesie zodpovednosť, je ohraničená výškou peňažného plnenia (pokuty, penále, peňažné tresty), ktoré musí Klient uhradiť orgánom verejnej správy. Poskytovateľ nahradí Klientovi preukázaný nárok na náhradu škody.
 18. Poskytovateľ nezodpovedá Klientovi za prípadnú škodu vtedy, ak ku škode príde v dôsledku:
  1. omeškania Klienta s oznámením dôležitých okolností a s odovzdaním všetkých (t. j. kompletných, úplných a vecne správnych) relevantných dokladov potrebných pre riadne plnenie zo Zmluvy zo strany Poskytovateľa;
  2. akýchkoľvek chýb v účtovníctve, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho a/alebo neúplného vyhotovenia dokladov Klienta;
  3. spôsobeného konaním/opomenutím konania Klienta;
  4. skutočností, ktoré zapríčinili vznik chýb a následných škôd pred dňom platnosti a účinnosti Zmluvy, v prípade, ak ovplyvňujú poskytovanie plnenia Poskytovateľom na základe Zmluvy;
  5. skutočností, ktoré nastanú až po ukončení Zmluvy a zapríčinia vznik chýb a následných škôd, ak spätne ovplyvňujú správnosť plnenie poskytovaného Poskytovateľom na základe Zmluvy.
8
Záverečné ustanovenia
 1. Vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom sa spravuje týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník).
 2. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Poskytovateľom a Klientom alebo v súvislosti so Zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie VOP a Zmluvy, budú s konečnou platnosťou riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike (výlučná právomoc).
 3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP.
 4. Tieto VOP môžu byť Poskytovateľom jednostranne zmenené, a to s účinnosťou odo dňa ich zverejnenia na Webovom sídle. Podľa zmenených VOP sa riadia aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím ich účinnosti, pričom vznik práv a povinností, ku ktorým došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien VOP, sa posudzujú podľa doterajšieho znenia VOP.
 5. Ustanovenia týchto VOP sa obdobne použijú aj na zmluvy podpísané osobne (teda v papierovej forme).
 6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Webovom sídle a v Zákazníckej zóne Poskytovateľa, t. j. dňa 15.05.2020.